HOME
EDITIES
RUBRIEKEN
ARTIKELENJaarverslag 2014 in teken van kwaliteitsverbetering

'BOOR bruist'

26 oktober 2015  |  tekst: Leonie de Bruin  |  fotografie: Paul Kamps

Het jaarverslag 2014 van BOOR staat geheel in het teken van de frisse wind die sinds vorig jaar door de organisatie waait. De titel ‘Het huis in de steigers’ die het verslag meekreeg, geeft aan dat er volop wordt gebouwd om de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering te verbeteren. Meer dialoog met de buitenwereld, vergaande samenwerking tussen de medewerkers en een grondige verbetering van de bedrijfsprocessen, op alle fronten is in 2014 hard gewerkt. En de kroon op het jaarverslag is een positief financieel resultaat, waardoor het eigen vermogen van de BOOR-scholen is toegenomen.

 

Bij BOOR staat het kind voorop. Een prachtig motto, maar wordt dat ook in alle lagen van de organisatie gevoeld? Niet wat je zegt, maar wat je doet, daar gaat het om. Binnen BOOR heeft in 2014 een belangrijke wending plaatsgevonden om de beleidsplannen daadwerkelijk te borgen in de bedrijfsvoering. De organisatie is de dialoog aangegaan met de buitenwereld. De ramen en deuren zijn opengezet om van belanghebbenden en kritische vrienden te horen welke veranderingen zij noodzakelijk achten. Tijdens een miniconferentie over de toekomst van BOOR werd duidelijk dat de organisatie duidelijke keuzes moet maken en hierover helder moet communiceren. BOOR vroeg een aantal kritische vrienden uit de onderwijswereld ook om feedback. Daar zijn een hoop goede adviezen uit gekomen. In het jaarverslag is te lezen dat oud-onderwijsinspecteur Theo Storimans vindt dat scholen niet op een eiland moeten blijven zitten. ‘Samen optrekken om het onderwijs te verbeteren is een van de pijlers van succes. Laat scholen met een succesverhaal een voorbeeld zijn voor collega-scholen.’ Jozef Kok, voormalig directeur van onderwijsadviesbureau KPC Groep verwoordde het zo: ‘Elkaar opzoeken en willen leren van elkaar is een kenmerk van professioneel handelen.’ Niet alleen haalde BOOR de buitenwereld naar binnen, de medewerkers zijn ook naar buiten gegaan. Ze bezochten andere schoolbesturen om te leren van hun oplossingen voor problemen en hoe zij de uitdagingen voor de toekomst aangaan. Het was voor hen bijzonder te ervaren hoe groot de bereidheid is om BOOR te ondersteunen en te adviseren.

 

Samen verantwoordelijk

BOOR-medewerkers zijn ook intensiever met elkaar gaan samenwerken op belangrijke thema’s. Er is een besef doorgedrongen dat schoolleiders naast hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering in de eigen school, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de gehele organisatie. Daarom zijn themawerkgroepen geformeerd met mensen uit verschillende lagen van de organisatie die elk vanuit hun eigen expertise een bijdrage leveren. Uitgangspunt daarbij is dat ieders kwaliteiten op een verschillend vlak liggen en dat door samen tot ideeën en oplossingen te komen de professionele cultuur verbetert. Daarnaast is steeds meer aandacht voor resultaatgericht werken in een lerende organisatie, waarbij medewerkers de verantwoordelijkheid voor zichzelf nemen en voor hun deel in de school en de organisatie. Opnieuw Jozef Kok in het jaarverslag geciteerd: ‘Elkaar opzoeken en willen leren van elkaar is een kenmerk van professioneel handelen. ’ Een mooi voorbeeld van samenwerking in de praktijk is de oudste groep van VSO Herenwaard die nu les krijgt op het Olympia College en daardoor over extra onderwijsfaciliteiten kan beschikken. Hier werden letterlijk drempels overschreden.

 

Bedrijfsprocessen

De organisatie heeft in 2014 alle bedrijfsprocessen onder de loep genomen. Er zijn op dat gebied al veel resultaten geboekt. Om de onderwijsresultaten te verbeteren is in 2014 op verschillende fronten ingezet op duurzame kwaliteitsontwikkeling. Wilma Willems, projectleider van School aan Zet, ondersteunt BOOR hierbij en geeft in het jaarverslag aan dat er steeds meer lerende teams komen die het roer zelf in handen nemen. In 2015 moeten alle BOOR-scholen aan de inspectienormen voldoen. Deelname aan het programma Beter Presteren van de gemeente Rotterdam leidt naar verwachting eveneens tot hogere scores. Daarnaast is het personeelsbeleid op een aantal punten verbeterd. Zo is het terugdringen van het ziekteverzuim structureel aangepakt en ook het werkgelegenheidsbeleid heeft de nodige aandacht gekregen. Wat betreft het huisvestingsbeleid is in de notitie ‘Schoolgrootte in het basisonderwijs’ de ambitie geformuleerd om te werken aan financieel gezonde en kwalitatief goede basisscholen en nevenvestigingen met aangepaste huisvesting. Dit kan leiden tot fusies, verhuizingen, maar in het uiterste geval ook tot het sluiten van een school. Om de huisvestingsbehoefte in de gemeente te verbeteren, is in samenspraak met andere schoolbesturen een kwaliteits- en efficiencyslag gemaakt. Dit heeft bij BOOR geleid tot een reductie van de leegstand. Daarnaast zijn verschillende nieuwbouw- en renovatieprojecten gestart en afgerond. Een mooi voorbeeld om het onderwijs en de wijk een impuls te geven, is de Campus Hoogvliet. Daarin zijn naast scholen ook sporthallen, een restaurant en studentenwoningen gevestigd. De opening door prinses Maxima en burgemeester Aboutaleb in april 2014 was een hoogtepunt voor personeel en leerlingen. Op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie heeft BOOR vorig jaar ook niet stilgezeten. De ict-infrastructuur bij alle BOOR-scholen is in kaart gebracht. Een eerste stap om te komen tot een toegankelijk en eenvoudig te onderhouden bestuurlijk informatiesysteem en op de toekomst gerichte technologie om het onderwijs zo goed mogelijk te ondersteunen.

 

Vertrouwen

In het verslag is te lezen dat zowel de gemeenteraad als de Inspectie van het Onderwijs te kennen hebben gegeven dat de verbeteringen bij BOOR duidelijk zichtbaar zijn. Daardoor groeit het vertrouwen dat de organisatie op de goede weg zit. Vanzelfsprekend bevat het jaarverslag de gebruikelijke feiten en cijfers over leerlingenaantallen, de leerling-leraarratio, de Cito-eindscores, schooladviezen, examenresultaten, samenstelling van het personeel, tevredenheidspeilingen en informatie over het bestuur van BOOR. In de financiële verantwoording valt onmiddellijk het positieve resultaat van € 4.296.000 op. Dit komt vooral door de begrotingsdiscipline van de schoolleiders. Het eigen vermogen van de scholen is hierdoor toegenomen, waardoor BOOR hard op weg is naar de noodzakelijke 10 procent weerstandsvermogen.

Het jaarverslag 2014 op hoofdlijnen is te vinden op http://boorbestuur.nl/cp/uploads/downloads/BOOR Jaarverslag 2014 op hoofdlijnen.pdf. De volledige versie, inclusief jaarrekening, op www.boorbestuur.nl/jaarverslag.

 

REACTIES JAARVERSLAG 2014 IN TEKEN VAN KWALITEITSVERBETERING

Michel Hagenstein
04 november 2015
In uw tekst staat prinses Maxima, maar zij was in 2014 toch al koningin?

PLAATS EEN REACTIE
Plaatsen